Strona główna - Dom Kultury Śródmieście
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS

Tekstualia

Wybierz dział:

Kwartalnik „Tekstualia” to ogólnopolski kwartalnik literacko-naukowy o charakterze interdyscyplinarnym, który ukazuje się od 2005 roku. Redaktor Naczelną pisma jest nieprzerwanie Żaneta Nalewajk-Turecka, dr hab., pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. W piśmie tym łączone są zagadnienia związane z literaturą, sztukami plastycznymi i naukami humanistycznymi. Do zadań, które realizuje należą zarówno popularyzacja wybitnych dzieł literatury, promocja twórców stawiających pierwsze kroki w życiu literackim, jak i prezentacja na kartach periodyku wyników badań prowadzonych przez autorytety naukowe oraz młodych badaczy.

 

Wartość kwartalnika została doceniona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki czemu „Tekstualia” otrzymały dotacje w ramach programów operacyjnych „Promocja czytelnictwa” oraz „Literatura i czytelnictwo”. W 2009 roku „Tekstualia” zostały dołączone do listy czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja z dnia 16 lipca 2009). Od 2009 roku kwartalnik dołączył do grona partnerów projektu „Review within Review” („Czasopismo w czasopiśmie”), którego partnerami są periodyki literackie i literaturoznawcze publikowane w państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej (tj. w krajach grupy wyszehradzkiej – Czechach, Słowacji i na Węgrzech – oraz w Słowenii, Austrii, Rumunii, Serbii, Macedonii, Chorwacji). Czasopismo ukazuje się pod patronatem honorowym Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dra hab. Zbigniewa Grenia.

 

Czasopismu przyświecają idee:

  • integracji środowisk twórczych oraz naukowych;
  • eksponowania wielu punktów widzenia;
  • podkreślania związków współczesności z tradycją;
  • stwarzania sprzyjających warunków i atmosfery dla dialogu pokoleń.

 

Pismo jest dostępne m.in.:

  • w kawiarni Domu Kultury Śródmieście,
  • w prenumeracie
    (w celu nabycia prenumeraty napisz na: tekstualia[at]dks.art.pl)

 

www.tekstualia.pl

www.facebook.com/tekstualia

"Katabaza i nekia – o toposach i ich przekształceniach" 4 (71) 2022

Prezentowany numer „Tekstualiów” poświęcony został katabazie i nekii oraz przekształceniom tych toposów. „Technika mikroskopijnych badań filologicznych pozwoliła nam odkryć w tekstach różnego pochodzenia elementy o identycznej strukturze, które powinniśmy uznać za konstanty wyrazu w literaturze europejskiej”, pisał onegdaj Ernst Robert Curtius.

"Poezja lingwistyczna w przekładzie" 3 (70) 2022

Gdyby szukać początków szeroko rozumianego nurtu lingwistycznego w poezji polskiej, którego podstawowym znakiem rozpoznawczym jest uchwytna w utworach tendencja do eksperymentu językowego, w pierwszej kolejności trzeba by przypomnieć wiersze Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego i Cypriana Norwida.

„Epistolografia dawniej i dziś” 2 (69) 2022

Im mniej piszemy listów, tym więcej czytamy listów z epoki przedmailowej. Dlatego epistolograficzny numer „Tekstualiów” wzięliśmy w ramę teoretyczną. Otwiera go rozmowa z Anitą Całek, autorką Nowej teorii listu (2019), a zamyka artykuł Franciszka Drąga o korespondencji elektronicznej.

„Romantyczne źródła komparatystyki” 1 (68) 2022

Prezentujemy Państwu wydanie „Tekstualiów”, którego celem jest analiza materiałów źródłowych i opracowań dążąca do usystematyzowania wiedzy na temat początków komparatystyki literackiej, która legła u podstaw dyscypliny naukowej rozwijającej się w Europie pod koniec XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku.

„Fiodor Dostojewski. Konteksty literackie i filozoficzne” 4 (67) 2021

W bieżącym numerze „Tekstualiów” tematem przewodnim są literackie i filozoficzne konteksty twórczości Dostojewskiego, a więc zespoły odniesień konieczne/przydatne przy próbach namysłu nad jego pisarskim dziełem.

„Gatunki hybrydyczne w literaturze i sztuce" 3 (66) 2021

W numerze 3 (66) 2021 redakcja „Tekstualiów” zaprasza do namysłu nad formami gatunków hybrydycznych w literaturze i sztuce.

 

„Transfery literackie – przekłady – recepcja" 2 (65) 2021

W drugim numerze „Tekstualiów” w 2021 roku zajmujemy się zagadnieniami transferów literackich, przekładów (także tych zapośredniczonych przez język inny niż język oryginału) oraz ich recepcji.

„Głos poety. Tadeusz Różewicz w 100 rocznicę urodzin" 1 (64) 2021

Na 2021 rok przypada setna rocznica urodzin i 7 rocznica śmierci Tadeusza Różewicza, wybitnego poety, dramatopisarza i prozaika uważanego za jednego z największych nowatorów w literaturze polskiej XX wieku i jednego z najlepszych diagnostów mechanizmów rządzących jednostką i społeczeństwem.

„Literatura i przełom wieków" 4 (63) 2020

Konwencjonalnie przyjętym momentom przełomów stuleci często towarzyszy z jednej strony wzmożenie ludzkich lęków, z drugiej zaś – nadziei. Christoph Bode w interesującym szkicu zatytułowanym „Liminal Projections: Utopian and Apocalyptic Visions”, 1790s: 1990s określił te reakcje mianem projekcji liminalnych – o apokaliptycznym lub utopijnym charakterze.

„Krytyka naukowa" 3 (62) 2020

W numerze 3 (62) „Tekstualiów” 2020 zajmujemy się zagadnieniami związanymi z krytyką naukową. Zastanawiamy się nad celami, funkcjami i kryteriami wartościowania stosowanymi w krytyce tekstu naukowego oraz ich hierarchią zarówno w kontekście rozwoju humanistyki cyfrowej (dr Katarzyna Gędas, IBL PAN), badań biosemiotycznych prowadzonych na styku humanistyki i przyrodoznawstwa (dr Katarzyna Machtyl, UAM), jak i w odniesieniu do konkretnych gatunków tekstu krytycznego (dr Anna Folta-Rusin, UJ) oraz indywidualnych projektów szeroko rozumianej refleksji krytycznej – takich jak ten – Jarosława Marka Rymkiewicza zakładający intencjonalne odejście od metodyczności i zwrócenie się przeciwko paradygmatowi naukowemu (Marcin Czardybon, UW). (...)

 „Autobiografia w kulturze" 2 (61) 2020

Numer 2 (61) „Tekstualiów” 2020 poświęcony autobiografii w kulturze na różne sposoby udziela odpowiedzi na pytania o to, jakie bywają diagnozy sytuacji współczesnej autobiografii oraz jakie są podłoża współczesnej ekspansji autobiografizmu w kulturze.

„Literatura a sztuka filmowa" 1 (60) 2020

Zapraszamy Państwa do lektury „Tekstualiów” 2020, nr 1 (60) poświęconego relacjom literatury i sztuki filmowej. Przeważająca większość tekstów w numerze traktuje o problemie filmowej adaptacji (tekstów literackich).

„Filozofia śmiechu” 4 (59) 2019

W numerze 4 (59) 2019 pod redakcją Tomasza Wiśniewskiego podejmujemy temat „Filozofii śmiechu”. Śmiech we współczesnej kulturze przejawia się na wiele sposobów, niejednokrotnie ujawniając ambiwalencję przypisywanych mu znaczeń. Wielość gatunków, w które wpisany jest śmiech, odmienność reakcji na niego, zróżnicowanie kulturowe nabierają istotnej roli po latach badań nad przełomowymi dziełami Bergsona oraz Bachtina.

„Genologia transmedialna” 3 (58) 2019

W numerze 3 (58) 2019 „Tekstualiów” zajmujemy się kwestią genologii transmedialnej. „Genologia transmedialna – jak pisze w swoim artykule Bartosz Lutostański – to dział semiotyki kultury, zajmujący się badaniem i systematycznym opisywaniem gatunków i mediów składających się na dany komunikat transmedialny, a nie gatunków autonomicznych, których ontologia opierałaby się na charakterystyce transmedialnej – takie jak dotąd nie istnieją. 

„Zapomniane dwudziestolecie” nr 2 (57) 2019

W 2 (57) numerze „Tekstualiów” 2019 Czytelniczki i Czytelnicy znajdą teksty poświęcone zapomnianym aspektom literatury polskiej międzywojnia. Jest to tylko część prac, które napłynęły do redakcji na nasze zaproszenie. Tak wielkie zainteresowanie tematem świadczy o tym, że kwestia jest warta uwagi, badań i dyskusji. (…)

 „Formy wypowiedzi filozoficznej” nr 1 (56) 2019

W prezentowanym numerze „Tekstualiów” 2019, nr 1 (56), oprócz artykułu Jonathana Lavery’ego, który porządkuje kwestię relacji gatunków filozoficznych i form literackich, zamieszczony został między innymi tekst Jana Skarbka-Kazaneckiego zatytułowany „Sympozjum jako przestrzeń dyskursu filozoficznego: Ksenofanes i krytyka tradycji poetyckiej”. Pokazuje on wzajemne określanie się dyskursu filologicznego, filozoficznego i genologicznych powinowactw z doświadczeniem egzystencjalnym oraz strategiami tekstowymi i performatywnymi. Marjorie Perloff w artykule „Filozofia pisana jak poezja: syntaksa literacka Wittgensteina” analizuje z kolei poetykę tekstów autora „Traktatu logiczno-filozoficznego”.

„Beckett w Polsce” nr 4 (55) 2018

W numerze 4 (55) 2018 „Tekstualiów” zatytułowanym „Beckett w Polsce” pod redakcją Tomasza Wiśniewskiego podejmujemy próbę zmierzenia się z pytaniem o to, co stoi u podstaw trwałego wniknięcia twórczości Becketta w kulturę polską. Niezwykle istotna staje się tu specyfika „polskiego Becketta” na tle tendencji globalnych oraz główne kierunki ewolucji jego recepcji w Polsce.

„Porównanie i metoda. Metody studiów porównawczych” nr 3 (54) 2018

Zapraszamy do lektury „Tekstualiów” 2018, nr 3 (54), których temat przewodni to „Porównanie i metoda. Metody studiów porównawczych”. Przeważająca część artykułów zamieszczonych w tym wydaniu kwartalnika jest zorientowana historycznie.

„Piosenka literacka” nr 2 (53) 2018

„Przedstawiając w tym numerze „Tekstualiów” studia poświęcone piosence, chcielibyśmy zachęcić czytelników do refleksji nad tym szczególnym polem funkcjonowania i tworzenia literatury. Istotą piosenki – jako fenomenu tekstowego, muzycznego, kulturowego, społecznego w końcu – jest jej »pośredniość«. Wynika to z dwukodowej natury komunikatu, jakim jest piosenka, oraz z jej swoistej funkcji mediacyjnej, którą pełni w kulturze[...]”.

„Interkulturowość” 4 (51) 2017

Interkulturowość – wielokulturowość – zderzenie kultur? W numerze czasopisma 4 (51) 2017, który ukazał się pod koniec grudnia 2017 r., zastanawiamy się nad koncepcją interkulturowości i jej współczesnymi literackimi reprezentacjami.

„Filozofia polska a literatura” 3 (50) 2017

W najnowszym numerze „Tekstualiów” staramy się prześledzić teksty pisarzy, którzy w różnorodny sposób podejmowali dialog z polską filozofią – czy to tworząc oryginalne propozycje filozoficzne, czy sięgając do dorobku filozofów polskich.

„Negacje sztuki” 2 (49) 2017

Numer 2 (49) „Tekstualiów” 2017 stanowi próbę zmierzenia się (…) z owym „negatywnym” dziedzictwem dwudziestowiecznej sztuki i estetyki lub też z tym, co współcześni autorzy proponują określać mianem wpisanej w sztukę nowoczesną „tradycji negacji”.

 „Granice nadinterpretacji” 1 (48) 2017

Czym zatem jest nadinterpretacja? – szkodliwym ekscesem, popełnionym z rozmysłem (lub nie) nadużyciem względem tekstu, pomyłką, przekłamaniem (jak stwierdziłby choćby Umberto Eco)? Czy może praktyką pozwalającą otworzyć dane dzieło na nowe odczytania, odkryć w nim inne, niebrane wcześniej pod uwagę sensy?

logo DKŚ i Syrenka m.st. Warszawylogo DKŚ i Syrenka m.st. Warszawy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności