kontrast: icon

Polityka prywatności

Obowiązuje od: 27.02.2019

Polityka prywatności przedstawia zasady przetwarzania danych osobowych przez Dom Kultury Śródmieście w serwisie www dostępnym pod adresem dks.art.pl.

Prowadzony przez Dom Kultury Śródmieście serwis www może zawierać odnośniki do innych serwisów www. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie wskazanego wyżej serwisu www. Namawiamy, by po przejściu do innych serwisów zapoznać się z obowiązującymi w nich politykami prywatności. Dom Kultury Śródmieście nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w serwisach prowadzonych przez inne podmioty.

O ile nie zaznaczono inaczej, we wszystkich opisanych w niniejszej Polityce prywatności przypadkach administratorem danych jest Dom Kultury Śródmieście z siedzibą w Warszawie przy ul. Smolnej 9, kod pocztowy 00-375, e-mail: biur92c6wo@dks.art.pl, tel.(22) 826 25 86.

Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w Domu Kultury Śródmieście pełni Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej io21bz6.ad@dks.art.pl lub pisemnie pod adresem Domu Kultury Śródmieście.

Inne pytania i uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres pb1ioromocja@dks.art.pl.

Osobie, której dane są zbierane i przetwarzane przysługuje prawo żądania dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Korzystanie z tych praw odbywa się na zasadach i na warunkach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO).Żądania realizacji tych praw prosimy kierować na adres iod9w3i0@dks.art.pl.

Osoba, której dane dotyczą ma również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

O zmianach w Polityce prywatności użytkownicy serwisu będą informowani poprzez komunikat wyświetlany w tym serwisie.

Zasady przetwarzania danych osobowych w serwisie www

Dane osobowe mogą być podawane przez użytkownika podczas wypełniania formularzy dostępnych w serwisie oraz gromadzone automatycznie, podczas przeglądania przez użytkownika informacji prezentowanych w serwisie.

Dane zbierane poprzez formularze dostępne w naszym serwisie www (np. formularze zapisu na newsletter) przetwarzane są na podstawie zgody w celach opisanych przy każdym formularzu lub w celach wynikających z kontekstu w jakim formularz się znajduje, a jeżeli nie są one opisane lub nie wynikają z kontekstu należy przyjąć, że dane są przetwarzane w celu prowadzenia kontaktów z użytkownikiem serwisu. Zgoda może być wycofana w przez użytkownika w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. O ile nie wskazano inaczej przy konkretnym formularzu, wycofanie zgody można zgłosić pod adresem promocja8a0hoy@dks.art.pl.
 
Zebrane dane możemy udostępniać innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Domu Kultury Śródmieście, w celu i w zakresie określonym przez dom kultury.

Dane będziemy przechowywać do czasu wycofania zgody związanej z konkretnym przetwarzaniem, na potrzeby którego były zebrane lub do czasu uznania przez nas, że nie są dłużej potrzebne do realizacji celu przetwarzania.

Zasady przetwarzania informacji w logach serwisu www

Oprogramowanie naszego serwisu www zbiera dane o nawiązywanych połączeniach w tzw. dziennikach zdarzeń (logach), ze wskazaniem adresu IP urządzenia (komputera, telefonu), z którego korzysta osoba odwiedzająca, który w niektórych przypadkach może być traktowany jak identyfikator internetowy tej osoby.

Dane te mogą być używane do sporządzania statystyk odwiedzania poszczególnych stron w serwisie www oraz mogą być używane podczas wyjaśniania usterek i incydentów bezpieczeństwa związanych z serwisem www.

Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych lub uzasadniony prawnie interes administratora danych, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonego serwisu www.

Zawartość dzienników zdarzeń może być udostępniana podmiotom świadczącym usługi na rzecz Domu Kultury Śródmieście, w celach i w zakresie określonym przez Dom Kultury (np. w celu analizy przyczyn stwierdzonego incydentu bezpieczeństwa w serwisie).

Dom Kultury Śródmieście zapewnia, że dane gromadzone automatycznie w dziennikach zdarzeń co do zasady:

• nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis,
• nie są ujawniane nikomu poza administratorami naszego serwisu www oraz administratorami serwerów, na których działa nasz serwis www.
 
Administrator serwera i administratorzy serwisu www mogą zmierzać do zidentyfikowania konkretnej osoby na podstawie informacji zarejestrowanych w dziennikach zdarzeń tylko w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia prób naruszenia integralności serwisu www lub serwera przez osoby nieuprawnione.

Na podstawie plików dzienników mogą być generowane statystyki wspomagające administrowanie serwisem www. Statystyki te nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające nasz serwis www.

Dane będą przechowywane w dziennikach zdarzeń przez okres wynikający z obowiązujących przepisów lub do czasu ustania ich przydatności do celu w jakim zostały zebrane, lub do czasu przedawnienia ew. roszczeń z tytułu naruszeń bezpieczeństwa serwisu www lub serwera.

Zasady korzystania z ciasteczek (ang. cookies)

Oprogramowanie naszego serwisu www wykorzystuje mechanizm tzw. ciasteczek (ang. cookies) w celu zapamiętania na urządzeniu (komputerze, tablecie, smartfonie) osoby odwiedzającej ten serwis danych związanych z jej preferencjami np. ustawieniami wielkości czcionki lub kontrastu, w celu zebrania statystyk służących dostosowaniu serwisu do oczekiwań użytkowników, w celu odnotowania faktu wykonania pewnych operacji (np. akceptacji regulaminu lub wyrażenia zgody na zapis ciasteczek) albo w celu powiązania ze sobą operacji będących poszczególnymi krokami w jednej, kilkuetapowej czynności, w tym w szczególności powiązania ze sobą operacji składających się na pojedynczą sesję odwiedzin w naszym serwisie www. W podobnych celach nasze serwisy mogą używać mechanizmu lokalnej pamięci przeglądarki (ang. local storage).

Osoba odwiedzająca nasz serwis www może zablokować zapisywanie ciasteczek lub spowodować ich usunięcie po zamknięciu karty przeglądarki poprzez odpowiednie skonfigurowanie swojej przeglądarki. Szczegóły można odnaleźć w instrukcji użytkowania przeglądarki lub w wielu dostępnych w internecie poradnikach.

Ciasteczka wysyłane przez serwis www Domu Kultury Śródmieście, o ile nie zostaną zablokowane lub usunięte po zamknięciu przeglądarki w wyniku dokonania wyboru takiego ustawienia przez użytkownika przeglądarki, tracą ważność po zakończeniu bieżącego połączenia z naszym serwisem.

Jeśli użytkownik nie wyłączy możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszego serwisu, oznacza to jego zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w jego komputerze lub innym urządzeniu przy użyciu którego korzysta z naszego serwisu www.

Jeżeli użytkownik zdecyduje się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych usług udostępnianych w naszym serwisie www. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania treści w naszym serwisie.

W serwisie dks.art.pl korzystamy również, w celu analizowania i doskonalenie serwisu, z narzędzi Google Analytics, które używają ciasteczek do zbierania informacji na temat sposobu korzystania z serwisu przez odwiedzających. Ciasteczka Google Analytics zawierają losowe wartości identyfikujące użytkownika przy kolejnych odwiedzinach w serwisie. Do usługi Google Analytics wysyłane są m.in. adres IP, rodzaj przeglądarki, niektóre informacje o urządzeniu (np. rozdzielczość ekranu), adresy URL odwiedzanych stron. Zasady dotyczące prywatności i użycia ciasteczek przez Google Analytics opisane są pod adresem policies.google.com w sekcji „Analityka”.
 

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych jest Dom Kultury Śródmieście z siedzibą w Warszawie przy ul. Smolnej 9, kod pocztowy 00-375. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej idgtod@dks.art.pl lub pisemnie, na adres Domu Kultury.

Dane są przetwarzane w celu wykorzystania w postępowaniu rekrutacyjnym oraz, po zakończeniu postępowania, w celu udokumentowania przebiegu przeprowadzonego postępowania. Za zgodą kandydata dane mogą być wykorzystane w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych w okresie 2 lat od dnia złożenia takiego oświadczenia.

Podstawą przetwarzania danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu Pracy jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Podstawą przetwarzania innych danych zamieszczonych przez kandydata w podaniu o pracę lub w CV, w tym danych szczególnych kategorii, jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgoda może być wycofana w każdej chwili jednak nie wpływa to zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Podstawą przetwarzania danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, jeśli takie dane zostały wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, jest obowiązek wynikający z przepisów prawa.

Do udziału w postępowaniu niezbędne jest podanie danych co najmniej w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu Pracy, który może zostać uszczegółowiony w ogłoszeniu o pracę. Podanie danych w szerszym zakresie i udzielenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, chyba że wymóg ich podania wynika z przepisów prawa wskazanych w ogłoszeniu.

Podstawą przetwarzania danych w celu udokumentowania przebiegu postępowania rekrutacyjnego jest obowiązek prawny wynikający z przepisów o archiwizacji oraz uzasadniony prawnie interes Domu Kultury, jakim jest ustalenie, dochodzenie bądź obrona przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi.

Dane przechowywane będą nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia ew. roszczeń związanych z postępowaniem rekrutacyjnym lub do upływu okresu przechowywania wynikającego z obowiązujących przepisów o archiwizacji.

Dane mogą być udostępniane podmiotom, którym Dom Kultury powierza przetwarzanie danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do przeniesienia danych i prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korzystanie z tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO).