kontrast: icon

Declaration of availability

Oświadczenie dot. dostępności cyfrowej witryny internetowej Domu Kultury Śródmieście www.dks.art.pl

Dom Kultury Śródmieście zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dks.art.pl.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-07-12.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-22.

 

Stan na dzień 2020-12-30

W listopadzie i grudniu 2020 r. Wykonawca strony (Studio Pineum) wykonał szereg prac dotyczących dostosowania strony internetowej do aktualnych wytycznych WCAG 2.1, zgodnie z rekomendacjami, ujętymi w raporcie po audycie przedmiotowego serwisu.

 

 

Status strony internetowej pod względem zgodności z ustawą

W kwietniu 2020 Domu Kultury Śródmieście przeprowadził audyt dostępności serwisu www.dks.art.pl. Wykonawca audytu: Fundacja Integracja w Warszawie; raport końcowy z dnia: 14.04.2020. W wyniku przeprowadzonej kontroli witryna uzyskała ocenę poziomu dostępności: 64,5%. W ramach audytu przebadano 48 sukcesów, z których w 31 nie zauważono błędów, a w 17 odnotowano błędy wymagające poprawienia.

 

Pobierz plik PDF i zobacz:

 
→ Końcowy wynik badań – tabela zbiorcza spełnienia wymogów WCAG 2.1 serwisu DKŚ

 

Biorąc powyższe pod uwagę, po przeprowadzonym audycie strony internetowej www.dks.art.pl przez niezależnego eksperta działającego w imieniu Fundacji Integracja, Dom Kultury Śródmieście podjął kroki mające na celu wdrożenie szczegółowych rekomendacji audytora serwisu, ujętych w raporcie po audycie strony www.dks.art.pl, które miały na celu przystosowanie serwisu dla osób o szczególnych potrzebach i wdrożenie obowiązujących wytycznych WCAG 2.1.

Ambicją DKŚ było ostateczne poprawienie większości błędów wyszczególnionych w raporcie dostępności cyfrowej serwisu do końca roku 2020. Wiele z tych procesów wymagało dużych nakładów pracy Autora i Wykonawcy serwisu, opublikowanego przed wejściem w życie ustawy.

W ramach umowy z Domem Kultury Śródmieście Autor strony wykonał następujące prace dostosowawcze do wymogów WCAG 2.1:

 • Poprawa stosunku kontrastu względem kolorystyki strony oraz powiększenie fonta w menu I poziomu, menu II poziomu, menu górnym (w menu górnym także poprawa widoczności ikon), menu rozwijanym „Nasze siedziby”.
 • Dodanie sekcji H1 na stronie głównej z tekstem wiodącym.
 • Poprawa graficzna nagłówków na stronie głównej.
 • Dokonanie globalnych zmian kolorów i wielkości fonta treściach w obszarze całego serwisu (w tym: zmiany kolorów i wielkości dat, tytułów wpisów / postów, opisów widgetów).
 • Dokonanie globalnych zmian kolorystyczno-graficznych elementów strony (tytuły, widgety graficzne, listy wpisów) widocznych w stanie po najechaniu kursorem (hover).
 • Dostosowanie ustawień slidera na stronie głównej do wymogów WCAG 2.1, zgodnie z zaleceniami ujętymi w raporcie po audycie.
 • Wprowadzenie uporządkowania treści w dziale „Kontakt”, ujednolicenie nawigacji (korekta kolejności tabulacji), opisanie przycisku wysyłającego formularz i przystosowanie tego przycisku do uruchomienia go z klawiatury, dodanie etykiet i instrukcji formularza kontaktowego.
 • Poprawa graficzna kontrastu formularza kontaktowego w dziale „Kontakt”: zmiana koloru fonta i tła pól.
 • Dodanie zmiany koloru wyróżnienia linków po najechaniu na nie (hover) w przypadku klikalnych elementów strony.
 • Zmiana i uporządkowanie struktury nagłówków na stronie głównej oraz podstronach serwisu.
 • Wzmocnienie kontrastu przycisków na stronie głównej.
 • Dodanie atrybutu „alt text” do: 1) elementu graficznego menu rozwijanego na stronie głównej, 2) grafiki logo DKŚ w menu górnym, 3) grafik na listach w działach „Aktualności”, „Multimedia”, „Projekty” etc.
 • Wzmocnienie kontrastu koloru linków w treści i elementach graficznych na stronie (np. w stopce) oraz dodanie ich systemowego podkreślenia, tak by były wyraźnie widoczne.
 • Dodanie możliwości obsługi z klawiatury następujących elementów strony: Wysoki Kontrast, Mapa Strony, Newsletter, Wyszukiwarka, Ikony FB i YT, przyciski regulacji rozmiaru czcionki i drukowania, przycisk powrotu na górę strony, przycisk „Wyślij” w formularzu kontaktowym.
 • Poprawa widoczności fokusa.
 • Poprawa konstrukcji tytułów stron i ścieżki okruszków.
 • Korekta lub usunięcie ze strony niezrozumiałych linków graficznych.
 • Poprawa nawigacji poprzez zastosowanie tzw. skip linku – „Przejdź do treści” – w treści strony.

 

Według deklaracji Wykonawcy strony, wymienione wyżej elementy serwisu www.dks.art.pl zostały wdrożone. Większość elementów wdrożono w dniu 18 listopada 2020; cześć elementów korygowano do 22 grudnia 2020. 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.dks.art.pl jest obecnie częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik
 • brak napisów i audiodeskrypcji dla filmów filmy publikowanych na dks.art.pl za pośrednictwem platformy YouTube
 • brak dostępności cyfrowo części plików (dotyczy głównie plików załadowanych na stronę przed wejściem w życie przedmiotowej ustawy)

 

Powody wyłączenia:

 • część plików graficznych, multimedialnych i dokumentów (PDF, DOC) została opublikowana w serwisie przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej (serwis zawiera dużą część archiwalnych wpisów – również zaimportowanych z poprzedniej wersji serwisu funkcjonującej w latach 2011–2017, takich jak m.in.: pozycje wydarzeń repertuarowych od roku 2011, archiwum aktualności, opisy projektów publikowanych w latach 2011-2017)
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

 

Obsługa, kompatybilność i wygląd serwisu

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury (tabulacja). Zgodnie z deklaracją Wykonawcy serwisu, po ostatniej aktualizacji strony internetowej będącej przedmiotem deklaracji, wszystkie przyciski i funkcje są dostępne z klawiatury.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Posiada przełączniki: trybu wysokiego kontrastu oraz powiększenia czcionki. W serwisie nie są stosowane jednoznakowe skróty klawiaturowe.

Strona internetowa www.dks.art.pl jest serwisem responsywnym, opracowanym w taki sposób, by można go było także wygodnie przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety (serwis automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego).

 

Dane kontaktowe, informacje i wnioski o dostępność

Właścicielem serwisu www.dks.art.pl jest Dom Kultury Śródmieście z siedzibą główną w Warszawie (00-375) przy ul. Smolnej 9, będący samorządową instytucją kultury m.st. Warszawy, wpisaną pod nr 50 do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy. Kontakt do sekretariatu (czynny: 9.00–16.00): tel.: 22 826 25 86, e-mail: biurhvjo@dks.art.pl.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z panem Łukaszem Piętą, lukasz.pieu0wta@dks.art.pl (odpowiedź mailowa: pn – pt, 9.00–16.00). Można także zadzwonić na numer telefonu 22 826 25 86. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia jej dostępności. Dom Kultury Śródmieście dołoży wszelkich starań, aby wszelkie wnioski zostały rozpatrzone i spełnione jak najszybciej.

 

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny serwisu

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-30
(tj. po wdrożeniu ostatnich prac dostosowawczych do wymogów WCAG 2.1).

Oświadczenie sporządzono dokonując aktualizacji pierwotnej Deklaracji dostępności z dnia 2020-10-15, opracowanej na podstawie audytu serwisu www.dks.art.pl, przeprowadzonego na zlecenie Domu Kultury Śródmieście w kwietniu 2020.

 


 

Dostępność architektoniczna siedzib Domu Kultury Śródmieście w Warszawie

 

Siedziby i ich dostępność


Dom Kultury Śródmieście w Warszawie z siedzibą główną w Warszawie (00-375) przy ul. Smolnej 9, będący samorządową instytucją kultury m.st. Warszawy, wpisaną pod nr 50 do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy, funkcjonuje w siedzibach ulokowanych w różnych lokalizacjach Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Poniżej podajemy spis lokalizacji wraz z informacją o ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

 

Siedziba DKŚ

Dostępność

 

Scena na Smolnej – siedziba główna
ul. Smolna 9, 00-375 Warszawa
(wejście od Al. Jerozolimskich 2)

Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, z przystosowaną toaletą i windą (dźwigiem) na piętro, brak możliwości skorzystania z windy do piwnicy budynku.

 

Pracownie Artystyczne i Pracownia STRATEG
ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa
(IV piętro w starej kamienicy, winda tylko do 3 piętra)

Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ulokowany w starej kamienicy na 4 piętrze, do którego nie dojeżdża winda, brak przystosowanych toalet.

 

Piwnica Ceramiczna
ul. Smolna 14, 00-375 Warszawa
(w piwnicy)

Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ulokowany w starej kamienicy, w piwnicy, brak przystosowanych toalet i dźwigu.

 

Międzypokoleniowa Klubokawiarnia
ul. Anielewicza 3/5, 00-157 Warszawa
(tylko parter)

Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ulokowany na parterze budynku, wyposażony w przystosowaną toaletę.

 

Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie
ul. Jazdów 3/18, 00-467 Warszawa
(domek fiński, możliwość skorzystania z podjazdu)

Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, z przystosowaną toaletą i podjazdem dla wózków.

 

Klub na Powiślu
ul. Salezego 4 lok. 20, 00-392 Warszawa
(Gabinet „Warszawskiego Dziadka”)

Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, brak przystosowanej toalety.

 

 

W budynkach, którymi dysponuje Dom Kultury Śródmieście, nie ma pętli indukcyjnej.

 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na ogólnodostępnych parkingach miejskich przed następującymi lokalizacjami: Scena na Smolnej – siedziba główna, Międzypokoleniowa Klubokawiarnia, Pracownie Artystyczne i Pracownia STRATEG.

 

Nadmieniamy jednocześnie, że ze względu na specyfikę położenia przed Rotacyjnym Domem Kultury na Jazdowie miejsc parkingowych nie ma w ogóle.

 

Do wszystkich siedzib DKŚ można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Ze względu na specyfikę niektórych wydarzeń artystycznych prosimy o wcześniejsze poinformowanie nas o takim zamiarze.

 

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online i na miejscu w żadnej z siedzib DKŚ.

 

Dbamy o to, żeby osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami mogły brać udział w wielu działaniach proponowanych przez Dom Kultury Śródmieście, a podczas wydarzeń odbywających się w naszych lokalizacjach miały możliwość zajęcia dla siebie możliwie najbardziej komfortowego miejsca zarówno pod względem odbioru wydarzenia jak i pod względem potrzeb pokonywania ewentualnych barier.

 

Wspieramy osoby potrzebujące osobistą asystą pracowników.

 

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-30.
 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – DKŚ