Strona główna - Dom Kultury Śródmieście
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS

BIP

Statut Domu Kultury „Śródmieście”

Statut Domu Kultury „Śródmieście”

Statut Domu Kultury „Śródmieście” został ujęty w Załączniku nr 17 do uchwały nr XXXII/715/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie zmiany nazw oraz nadania statutów domom i ośrodkom kultury m.st. Warszawy.

Czytaj statut →

STATUT
Domu Kultury „Śródmieście”

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1

Dom Kultury „Śródmieście”, zwany dalej Domem Kultury, jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.

 

§ 2

Dom Kultury podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy.

 

§ 3

1. Siedzibą Domu Kultury jest Warszawa.
2. Terenem działania Domu Kultury jest obszar m.st. Warszawy.
3. Dom Kultury może również prowadzić działalność na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.

 

§ 4

1. Organizatorem Domu Kultury  w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, jest m.st. Warszawa.
2. Nadzór nad działalnością Domu Kultury realizują organy m.st. Warszawy.
3. Czynności nadzoru w zakresie kompetencji przyznanych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy wykonują Rada oraz Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

§ 5

Dom Kultury:
1) używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem,
2) może używać pieczęci okrągłej na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
3) posiada znak graficzny (logo).

 

Rozdział II
Zakres działalności

 

§ 6

Zakres działalności Domu Kultury obejmuje:
1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców;
2) tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką;
3) prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej;
4) gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej;
5) inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury;
6) działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej;
7) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców;
8) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;
9) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;
10) kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego;
11) inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

 

§ 7

Realizacja zadań Domu Kultury następuje w szczególności przez:
1) prowadzenie systematycznej działalności tematycznej w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej,
2) prezentowanie dokonań kulturalnych przez organizowanie występów teatralnych, koncertów, seansów filmowych, wystaw, pokazów, aukcji, działalność wydawniczą, itp.,
3) współpracę z:
a) organizatorem za pośrednictwem Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, organami Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, utworzonymi na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy jednostkami pomocniczymi niższego rzędu, mieszkańcami oraz artystami i twórcami, w szczególności mieszkającymi lub działającymi na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,
b) instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i oświatowo-wychowawczymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym,
4) optymalne wykorzystanie warunków lokalowych oraz wyposażenia.

 

Rozdział III
Organizacja

 

§ 8

1. Organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Domu Kultury po zasięgnięciu opinii Prezydenta m.st. Warszawy, a także opinii działających w Domu Kultury organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
2. Dyrektor Domu Kultury, zwany dalej Dyrektorem, zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. W trybie określonym ustawą Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent m.st. Warszawy albo powierza zarządzanie Domem Kultury osobie fizycznej lub prawnej na podstawie umowy o zarządzaniu (kontrakt menedżerski).”,
4. Przy Domu Kultury może działać Rada Programowa jako ciało opiniodawcze i doradczo-konsultacyjne.
5. Rada Programowa działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.  6.      Członków Rady Programowej powołuje Dyrektor.
6. Członków Rady Programowej powołuje Dyrektor.
7. W Domu Kultury może zostać utworzone stanowisko Zastępcy Dyrektora. O utworzeniu stanowiska Zastępcy Dyrektora rozstrzyga Dyrektor, po uzyskaniu opinii Prezydenta m.st. Warszawy. Zastępcę Dyrektora powołuje Dyrektor na czas określony lub nieokreślony. Odwołanie następuje w tym samym trybie.§ 9

1. Dom Kultury jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.
2. Wobec pracowników Domu Kultury czynności w sprawach z zakresu prawa pracy  dokonuje Dyrektor.
3. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.

 

§ 10

1. Dyrektor może tworzyć filie Domu Kultury.
2. Tworząc filie Dyrektor dokonuje zmian regulaminu organizacyjnego na zasadach określonych w § 8 ust. 1.

 

Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej Domu Kultury

 

§ 11

Mienie Domu Kultury służy wyłącznie wykonywaniu jego zadań statutowych.

 

§ 12

1. Dom Kultury prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową zgodnie z ustawą.
2. Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
3. Dom Kultury zobowiązany jest do przedkładania rocznych sprawozdań finansowych do dnia 31 marca Prezydentowi m.st. Warszawy w celu zatwierdzenia.

 

§ 13

Przychodami Domu Kultury są:
1) dotacje budżetowe,
2) wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności,
3) środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych,
4) środki uzyskane z innych źródeł.

 

§ 14

1. Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych.
3. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych.

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe

 

§ 15

Zmiany w statucie Domu Kultury mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego nadania.

 

§ 16

W przypadku przekształcenia lub likwidacji Domu Kultury mają zastosowanie przepisy ustawy.

 

 

Wprowadził: Łukasz Pięta
Aktualizujący: Łukasz Pięta
Zatwierdzający: Joanna Strzelecka – Dyrektor
Publikujący: Łukasz Pięta

NASZE AKTYWNOŚCI

Grupy artystyczne

Grupy artystyczne

Przyjdź / zobacz / zapisz się!
Grupy artystyczne

Grupy artystyczne

Przyjdź / zobacz / zapisz się!
Grupy artystyczne

Grupy artystyczne

Przyjdź / zobacz / zapisz się!
logo DKŚ i Syrenka m.st. Warszawylogo DKŚ i Syrenka m.st. Warszawy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności