Strona główna - Dom Kultury Śródmieście
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS
DKS

Grenadier

Edycje:

Wybierz dział:

PROGRAM

Regulamin

Regulamin

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas XII Warszawskiego Konwentu Gier Strategicznych GRENADIER

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

 1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla wszystkich chętnych zainteresowanych obejrzeniem lub wzięciem udziału w proponowanych działaniach. Wstęp na nią jest bezpłatny.
 2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 4. Na teren wydzielony barierkami ochronnymi wstęp mają jedynie osoby do tego uprawnione, biorące udział w inscenizacjach historycznych lub wybrani przedstawiciele mediów posiadający zgodę Organizatora.
 5. Zakazane jest:
  a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy,
  b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy,
  c) niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy.
 6. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
  a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (nie dotyczy osób biorących udział w inscenizacjach historycznych i zespołu pirotechników),
  b) materiałów wybuchowych (nie dotyczy osób biorących udział w inscenizacjach historycznych i zespołu pirotechników),
  c) wyrobów pirotechnicznych (nie dotyczy osób biorących udział w inscenizacjach historycznych i zespołu pirotechników),
  d) napojów alkoholowych,
  e) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  f) środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 8. Zakazuje się wprowadzania psów bez smyczy i kagańca.
 9. Zakazuje się wjazdu na teren Imprezy wszelkich pojazdów mechanicznych w godz. 12.00–18.00 (sobota 27.05.2017) i w godz. 11.00–16.00 (niedziela 28.05.2017). Wszystkie pojazdy zaparkowane na terenie Imprezy nieposiadające właściwej przepustki zezwalającej na wjazd zostaną odholowane na koszt właściciela pojazdu. Organizator zapewnia w strefie imprezy na terenie Muzeum Wojska Polskiego niestrzeżony parking. Wjazd i wyjazd z parkingu są regulowane godzinami inscenizacji historycznych. Ze względów bezpieczeństwa, na pół godziny przed planowaną inscenizacją i pół godziny po jej zakończeniu droga na teren parkingu będzie zablokowana. Szczegółowe godziny inscenizacji stanowią załącznik do regulaminu.
 10. Zakazuje się prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej w czasie i na terenie Imprezy.
 11. Działalność stoisk handlowych, które uzyskały stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności handlowej, określa odrębny regulamin stanowiący załącznik do regulaminu.
 12. Służby porządkowe Organizatora Imprezy – pracownicy agencji ochrony osób i mienia, legitymujący się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami do:
  a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w cz. II pkt. 7 Regulaminu,
  c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
  d) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.),
  e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 13. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko.
 14. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie Imprezy i jest wyraźnie oznakowany.
 15. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie znajomości przez Służby Porządkowe:
  a) rozmieszczenia sprzętu gaśniczego oraz zasad postępowania w przypadku pożaru;
  b) zasad prowadzenia ewakuacji, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
 16. 16. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
  a) Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Warszawskiego Konwentu Gier Strategicznych GRENADIER zobowiązany jest:
  • powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora Imprezy – pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu,
  • powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.
  b) Organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji, zgodnie z mapką, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu.
  c) Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje: osoba odpowiedzialna za imprezę p. Tomasz Kowalczyk.
  d) Każdy przystępujący do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że:
  • w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego,
  • należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego w obrębie terenu objętego pożarem i odciąć dopływ gazu,
  • nie wolno gasić wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych będących pod napięciem; do tego celu służą gaśnice proszkowe
  • w miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne.
 17. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 18. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
 19. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 21. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  • na stronie internetowej Organizatora, tj. www.old.dks.art.pl,
  • w punkcie informacyjnym na terenie Imprezy.
 22. 22. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 23. 23. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 24. 24. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 maja 2017 roku.
logo DKŚ i Syrenka m.st. Warszawylogo DKŚ i Syrenka m.st. Warszawy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności